_650x150__03 copy

  • 12.07.2013 — Del Mar ( EUPATORIA, UKRAINE )
  • 13.07.2013 — LSD EMF ( ZAPOROZHYE, UKRAINE )
  • 19.07.2013 - EVRO — TUR FRANCHESKA ( WARSHAVA, POLAND )
  • 20.07.2013 — EVRO — TUR FRANCHESKA ( WARSHAVA, POLAND )
  • 21.07.2013 — EVRO — TUR FRANCHESKA ( WARSHAVA, POLAND )
  • 26.07.2013 — SKYHALL ( ZAPOROZHYE, UKRAINE )
  • 27.07.2013 — SKYHALL ( ZAPOROZHYE, UKRAINE )
  • 9.08.2013 — Terrazina Beach Club ( SHARM EL SHEIKH, EGYPT )
  • 10.08.2013 — Terrazina Beach Club ( SHARM EL SHEIKH, EGYPT )
  • 11.08.2013 — Terrazina Beach Club ( SHARM EL SHEIKH, EGYPT )